You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Kodeks postępowania PERI
 
Kodeks postepowania
 
Kodeks postepowania
 
Grupy PERI

Kodeks postępowania

PERI jest spółką rodzinną prowadzącą działalność na całym świecie i spoczywają na niej określone obowiązki wobec klientów, pracowników, inwestorów i ogółu społeczeństwa. Do obowiązków tych należy przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w każdej sytuacji, jak również poszanowanie fundamentalnych wartości etycznych oraz działanie zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju we wszystkich sferach naszej odpowiedzialności.

Kształtowane przez wartości i tożsamość

Od chwili założenia naszej spółki wartości wyznawane przez PERI i nasza tożsamość wytyczały sposób prowadzenia działalności przez PERI. Jako Zarząd Grupy PERI jesteśmy przekonani, że sukces PERI zależy w wielkiej mierze od tego, że wszyscy pracownicy PERI przyjmują, realizują i wdrażają w codziennym działaniu takie wartości PERI jak przedsiębiorczość, rzetelność, otwartość i pasja. Wartości te stanowią fundament dla kontynuowania kultury PERI opartej na uczciwości i przyzwoitości, jak to miało miejsce w minionych dekadach.

My wszyscy jako Zarząd Grupy, kierownictwo i szeregowi pracownicy PERI jesteśmy odpowiedzialni za poszanowanie tych wartości. Poniższy Kodeks Postępowania ma być pomocny nam wszystkim w spełnieniu tych oczekiwań i jako taki zawiera wytyczne wiążące nas wszystkich. Dokument ten uzyskał również pełne poparcie ze strony udziałowców spółki. W związku z tym oczekujemy od wszystkich naszych pracowników, że zapoznają się z treścią Kodeksu Postępowania i będą go stosować w swojej codziennej pracy.

Nie będziemy tolerować żadnych form przekupstwa, korupcji, porozumień kartelowych, dyskryminacji, naruszania przepisów prawa i zarządzeń, braku poszanowania naszych wartości i podstawowych zasad określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania. Obejmuje to również poszanowanie obowiązujących na arenie międzynarodowej praw człowieka oraz zgodność z innymi kryteriami zrównoważonego rozwoju. Będziemy ścigać i karać takie naruszenia ze wszystkimi konsekwencjami.