You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Polityka prywatności PERI Polska

1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1000/2018) jest PERI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie, ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin
tel.: + 48 22 721 73 28
info@peri.com.pl
www.peri.com.pl

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych:
Jakub Troszyński
Warszawa, Aleja Niepodległości 221/2, 02-087 Warszawa
tel.: + 48 22 721 73 28
iodo@peri.com.pl

3. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

3.1 Zakres przetwarzania danych osobowych

PERI Polska podchodzi do ochrony danych osobowych bardzo poważanie i przetwarzamy dane osobowe naszych użytkowników jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonalności strony internetowej oraz treści na niej zamieszczanych. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników naszej strony internetowej odbywa się regularnie i wyłącznie za zgodą użytkownika. Wyjątek stanowią sytuacje, w których nie można uzyskać uprzedniej zgody z przyczyn faktycznych, a przetwarzanie danych jest dozwolone z mocy obowiązującego prawa.

3.2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. l lit. b) rozporządzenia RODO oraz stosowne przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Dotyczy to sytuacji uzyskania zgody osób, których dane osobowe dotyczą.
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO służy jako podstawa prawna przetwarzania danych osobowych niezbędnego do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, Dotyczy to również operacji przetwarzania, które są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PERI Polska podstawą prawna jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. W przypadku, gdy żywotny interes osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej wymaga przetwarzania danych osobowych, jako podstawa prawna służy art. 6 ust. 1 lit. d) RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla zabezpieczenia prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, spółki wchodzącej w skład grupy PERI lub osoby trzeciej, oraz jeżeli interesy, prawa i podstawowe swobody osoby, której dane dotyczą, nie przeważają nad interesem o którym mowa powyżej, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

3.3. Usuwanie danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe osoby, której dane dotyczą, zostaną usunięte z chwilą ustania celu przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa uchwalanych przez ustawodawcę w państwie siedziby administratora lub innych powszechnie obowiązujących przepisów uchwalanych przez organy Unii Europejskiej (np. przepisy podatkowe itp.). Dane zostaną również usunięte po upływie okresu przechowywania wynikającego z powyższych przepisów, chyba że zachodzi potrzeba dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.

4. Dostarczanie strony internetowej i tworzenie plików dziennika

4.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Przy każdym dostępie do naszej strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera uzyskującego dostęp.
Gromadzone są następujące dane:
(1) Informacje dotyczące typu przeglądarki i używanej wersji;
(2) System operacyjny użytkownika;
(3) Dostawca Internetu użytkownika;
(4) Adres IP użytkownika;
(5) Data i godzina dostępu;
(6) Witryny, z których system użytkownika uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej;
(7) Witryny, do których system użytkownika uzyskuje dostęp za pośrednictwem naszej strony internetowej;
(8) Nazwa domeny dostawcy Internetu użytkownika.

Dane są również przechowywane w plikach dziennika naszego systemu. Dane te nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi użytkownika.

4.2 Cel przetwarzania danych

Tymczasowe przechowywanie adresu IP przez system jest niezbędne w celu umożliwienia dostarczania strony internetowej na komputer użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi być przechowywany przez czas trwania sesji.

Dane są przechowywane w plikach dziennika w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej. Dodatkowo wykorzystujemy dane do optymalizowania naszej strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Dane nie są analizowane w celach marketingowych w tym kontekście. Dla tych celów przetwarzanie danych odbywa się również w naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4.3 Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Jeżeli dane są gromadzone w celu udostępniania strony, następuje to w momencie zakończenia właściwej sesji.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, następuje to najpóźniej po upływie siedmiu dni. Istnieje możliwość przechowywania danych również przez dłuższy okres. W takim przypadku adresy IP użytkowników są usuwane lub anonimizowane, wskutek czego nie ma już możliwości ich przypisania do klienta uzyskującego dostęp.

4.4 Możliwość wyrażenia sprzeciwu i eliminowania danych

Gromadzenie danych w celu dostarczania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest bezwzględnie niezbędne do prowadzenia strony internetowej. Tym samym nie ma możliwości wyrażenia sprzeciwu po stronie użytkownika.

5. Stosowanie plików cookie

5.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Nasza witryna korzysta z plików cookie. Te pliki to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, w systemie operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, umożliwiający jednoznaczne zidentyfikowanie przeglądarki przy kolejnym dostępie do strony internetowej.
Stosujemy pliki cookie, aby nasza strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkowników. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają możliwości zidentyfikowania przeglądarki uzyskującej dostęp nawet po zmianie strony.

W plikach cookie przechowywane i przesyłane są następujące dane:
(1) Ustawienia językowe;
(2) prowadzone frazy do wyszukiwania;
(3) Częstotliwość odsłon strony;
(4) Korzystanie z funkcji strony internetowej;
(5) Status przekazywania informacji zwrotnej dla strony internetowej;
(6) Wybór kraju w filtrze projektów;
(7) Ostatnie zapytanie do wyszukania poprzez wyszukiwarkę na stronie internetowej;
(8) Status podpowiedzi cookie;
(9) Status informacji o krajowej lokalizacji.

Uzyskując dostęp do naszej strony internetowej, użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie w celach analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście wskazuje się również na niniejszą politykę prywatności.

5.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem plików cookie do celów analitycznych, pod warunkiem, że uzyskano odpowiednią zgodę użytkownika, jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5.3 Cel przetwarzania danych

Celem stosowania plików cookie niezbędnych z technicznego punktu widzenia jest uproszczenie korzystania ze stron internetowych dla użytkowników. Nie jesteśmy w stanie oferować niektórych funkcji naszej strony internetowej bez korzystania z plików cookie. W przypadku tych funkcji konieczne jest rozpoznawanie przeglądarki nawet po zmianie strony.
Potrzebujemy plików cookie do następujących zastosowań:
(1) Akceptowanie ustawień językowych;
(2) Zapamiętywanie wyszukiwanych fraz;
(3) Zapamiętywanie odwiedzonych stron.

Dane użytkowników, gromadzone przez pliki cookie niezbędne z technicznego punktu widzenia, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkownika.
Dla tych celów przetwarzanie danych osobowych odbywa się również w naszym prawnie uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

5.4 Czas przechowywania, możliwość wyrażenia sprzeciwu i eliminowania danych

Pliki cookie są przechowywane w komputerze użytkownika i przesyłane do naszej witryny. Tym samym użytkownik ma również pełną kontrolę nad wykorzystaniem plików cookie. Użytkownik może dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Pliki cookie, które zostały już zapisane, można usunąć w dowolnym momencie. Może to także odbyć się automatycznie. Jeżeli pliki cookie zostaną zdezaktywowane dla naszej strony internetowej, może to spowodować ograniczenie możliwości pełnego wykorzystania wszystkich funkcji tej strony.

6. Google Analytics

Niniejsza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę do analityki stron internetowych obsługiwaną przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Oznacza to również korzystanie z trybu operacyjnego „Universal Analytics”. Umożliwia to przypisanie danych, sesji i interakcji na wielu urządzeniach do identyfikatora użytkownika w formie pseudonimu, a tym samym analizowanie aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.
Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, przechowywane w komputerze użytkownika, jako pomoc w analizowaniu sposobu korzystania ze strony internetowej przez użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie, dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeżeli jednak na tej stronie internetowej aktywowana zostanie anonimizacja IP, Google wcześniej skróci adres IP użytkownika na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę użytkownika w kontekście Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google. W imieniu operatora tej strony internetowej Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania ze strony internetowej, kompilowania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług dotyczących korzystania ze strony internetowej i Internetu dla operatora strony internetowej. Cele te obejmują również nasz prawnie uzasadniony interes w zakresie korzystania z Google Analytics. Podstawę prawną do korzystania z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane przesyłane przez nas i powiązane z plikami cookie, identyfikatorem użytkownika (np. ID użytkownika) lub identyfikatorami reklam zostaną automatycznie usunięte po upływie 14 miesięcy. Dane, których okres przechowywania minął, są automatycznie usuwane raz w miesiącu. Użytkownik może wyłączyć możliwość przechowywania plików cookie poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień w oprogramowaniu swojej przeglądarki; informujemy jednak, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez użytkownika (łącznie z jego adresem IP) oraz uniemożliwić Google przetwarzanie tych danych poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Pliki rezygnacji zapobiegają gromadzeniu danych użytkownika w przyszłości podczas odwiedzania tej strony internetowej. Aby uniemożliwić gromadzenie danych na różnych urządzeniach przez Universal Analytics, użytkownik musi dokonać rezygnacji we wszystkich wykorzystywanych systemach.

7. Newsletter

7.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Użytkownik może subskrybować bezpłatny newsletter na naszej stronie internetowej. Przy zapisaniu się do newslettera następować będzie przesłanie do nas danych z maski wprowadzania:
* Pole wymagane
Imię i nazwisko*;
E-mail *;
Wybrane tematy.
Dodatkowo przy rejestracji gromadzone są następujące dane:
(1) Data i godzina rejestracji;
(2) Informacje o rejestracji.
W trakcie procesu rejestracji uzyskana zostanie zgoda użytkownika na przetwarzanie danych ze wskazaniem niniejszej polityki.
Żadne dane nie są przekazywane do osób trzecich w związku z przetwarzaniem danych w celu wysyłania newsletterów. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera.

7.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych po zarejestrowaniu użytkownika do otrzymywania newslettera, jeżeli użytkownik wyraził zgodę.

7.3 Cel przetwarzania danych

Do wysyłania newslettera wykorzystywany jest adres e-mail użytkownika. Gromadzenie innych danych osobowych w ramach procesu rejestracji ma na celu zapobieganie nadużyciu usług lub wykorzystywanego adresu e-mail.

7.4 Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. Z tego względu adres e-mail użytkownika będzie przechowywany przez cały czas, dopóki aktywna jest subskrypcja newslettera.

7.5 Możliwość wyrażenia sprzeciwu i eliminowania danych

Użytkownik może anulować subskrypcję newslettera w dowolnym momencie. Każdy newsletter zawiera odpowiednie łącze do tego celu. Umożliwia to także odwołanie zgody na przechowywanie danych osobowych gromadzonych w trakcie procesu rejestracji.

8. Formularz kontaktowy i kontakt e-mail

8.1 Opis i zakres przetwarzania danych

Na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz kontaktowy, który może służyć do kontaktu drogą elektroniczną. Użytkownik może także zarejestrować się w myPERI, uzyskując dostęp do treści i usług, które oferujemy wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. Jeżeli użytkownik skorzysta z tej opcji, dane wprowadzone w masce wprowadzania zostaną przesłane do nas i zapisane. Te dane to:
* Pole wymagane
Obszar zainteresowań;
Zwrot grzecznościowy*;
Imię*;
Nazwisko*;
E-mail *;
Firma;
Ulica;
Kod pocztowy*;
Miasto;
Region;
Kraj*;
Telefon;
Faks;
Wiadomość użytkownika*.

Dodatkowo w momencie wysłania wiadomości zapisywane są następujące dane:
(1) Data i godzina rejestracji;
(2) Informacje o formularzu.

Pobierana jest zgoda użytkownika na przetwarzanie danych w ramach procesu przesyłania danych, ze wskazaniem niniejszej polityki prywatności.
Alternatywnie użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z udostępnionego adresu e-mail. W takim przypadku zapisane zostaną dane osobowe użytkownika, przesłane drogą e-mailową.
Żadne dane nie będą przekazywane do osób trzecich w tym kontekście. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania komunikacji i dla celów myPERI.

8.2 Podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO stanowi podstawę prawną dla przetwarzania danych, jeżeli użytkownik wyraził zgodę.
Podstawą prawną do przetwarzania danych przesyłanych w ramach wysyłania wiadomości e-mail jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli celem kontaktu e-mailowego jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną dla przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

8.3 Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane osobowe z maski wprowadzania wyłącznie do przetwarzania ustanowienia kontaktu oraz dostarczania użytkownikowi treści i usług zarezerwowanych dla naszych zarejestrowanych użytkowników. W przypadku kontaktu drogą e-mailową stanowi to również niezbędny prawnie uzasadniony interes w zakresie przetwarzania danych.
Pozostałe dane osobowe przetwarzane w trakcie procesu służą do zapobiegania nadużyciu formularza kontaktowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

8.4 Okres przechowywania danych

Dane są usuwane, gdy nie są już niezbędne do realizacji celu, w którym zostały zgromadzone. W przypadku danych osobowych pochodzących z maski wprowadzania w formularzu kontaktowym i danych wysyłanych drogą e-mailową oznacza to moment zakończenia danej korespondencji z użytkownikiem. Korespondencja zostaje zakończona, gdy można wywnioskować na podstawie okoliczności, że przedmiotowe kwestie zostały w pełni wyjaśnione. Dodatkowe dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu wysyłania zostaną usunięte po okresie maksymalnie siedmiu dni.

8.5 Możliwość wyrażenia sprzeciwu i eliminowania danych

Użytkownik może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli użytkownik kontaktuje się z nami drogą e-mailową, może wyrazić sprzeciw wobec przechowywania jego danych osobowych w dowolnym momencie. W takim przypadku korespondencja nie może być kontynuowana. W tym celu należy skontaktować się z nami drogą e-mailową iodo@peri.com.pl lub drogą pocztową na adres: Jakub Troszyński, PERI Polska sp. z o.o., ul. Stołeczna 62, 05-860 Plochocin. Wszystkie dane osobowe zapisane w ramach kontaktów z nami zostaną w takim przypadku usunięte.

9. Przekazywanie danych do osób trzecich

Współpracujemy z różnymi dostawcami usług w ramach wdrażania strony internetowej PERI. Dostawcy są zobowiązani do przetwarzania danych w sposób ściśle zgodny z instrukcjami jako podmioty przetwarzające zgodnie z art. 26 RODO. Każde dalsze ujawnienie danych użytkownika osobom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli jest to niezbędne w ramach naszych obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO lub jeżeli jest to niezbędne dla ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów lub prawnie uzasadnionych interesów spółek z grupy PERI. Wykaz spółek grupy jest dostępny pod adresem https://www.peri.com/de/unternehmen/vertriebskontakte-weltweit.html.

10. Stosowanie wtyczek społecznościowych w obszarze mediów społecznościowych

10.1 Facebook

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowej Facebook.com, obsługiwanej przez Facebook Inc., Palo Alto, USA („Facebook”). Wtyczki są oznakowane logiem Facebook.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie, zawierającej takie wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki zostaną aktywowane dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk obsługiwany przez Facebook. Poprzez tę aktywację użytkownik nawiązuje połączenie z serwisem Facebook i wyraża zgodę na przesłanie danych do serwisu Facebook. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisu Facebook, Facebook może przypisać odwiedziny użytkownika na tej stronie do jego konta. Jeżeli użytkownik kliknie odpowiedni przycisk Facebook, stosowne informacje zostaną przesłane bezpośrednio z jego przeglądarki do serwisu Facebook i tam zapisane.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwis Facebook, a także odpowiednich praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu Facebook [https://www.facebook.com/privacy/explanation].
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia danych na jego temat przez serwis Facebook za pośrednictwem naszej strony internetowej, musi wylogować się z serwisu Facebook przed odwiedzeniem naszej strony internetowej.

10.3 Instagram

Nasza strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowej Instagram, należącej do grupy Facebook – Facebook Inc., Palo Alto, USA. Wtyczki są oznakowane logiem Instagram.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie, zawierającej takie wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki zostaną aktywowane dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk obsługiwany przez Instagram. Poprzez tę aktywację użytkownik nawiązuje połączenie z serwisem Instagram i wyraża zgodę na przesłanie danych do serwisu Instagram. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisu Instagram, Instagram może przypisać odwiedziny użytkownika na tej stronie do jego konta. Gdy użytkownik naciśnie odpowiedni przycisk Instagram, stosowne informacje zostaną przesłane bezpośrednio z jego przeglądarki do serwisu Instagram i tam zapisane.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez Instagram, a także odpowiednich praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu Instagram [https://help.instagram.com/155833707900388].

10.4 Twitter

Nasza Strona internetowa wykorzystuje wtyczki społecznościowe („wtyczki”) z sieci społecznościowej Twitter, obsługiwanej przez Twitter Inc. 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA („Twitter”). Wtyczki są oznakowane logiem Twitter lub sufiksem „Tweet”.
Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony w naszej witrynie, zawierającej takie wtyczki, są one początkowo nieaktywne. Wtyczki zostaną aktywowane dopiero wtedy, gdy użytkownik kliknie przycisk obsługiwany przez serwis Twitter. Poprzez tę aktywację użytkownik nawiązuje połączenie z serwisem Twitter i wyraża zgodę na przesłanie danych do serwisu Twitter. Jeżeli użytkownik jest zalogowany do serwisu Twitter, Twitter może przypisać odwiedziny użytkownika na tej stronie do jego konta. Jeżeli użytkownik naciśnie odpowiedni przycisk Twitter, stosowne informacje zostaną przesłane bezpośrednio z jego przeglądarki do Twitter i tam zapisane.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwis Twitter, a także odpowiednich praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu Twitter [https://twitter.com/en/privacy].

10.5 YouTube

Nasza strona internetowa korzysta z platformy wideo YouTube, obsługiwanej przez YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 w USA. YouTube to platforma umożliwiająca odtwarzanie plików audio i wideo.
Gdy użytkownik odwiedza stronę w naszej witrynie, zintegrowany odtwarzacz YouTube łączy się z serwisem YouTube, aby zapewnić techniczną transmisję pliku audio lub wideo. Gdy użytkownik łączy się z serwisem YouTube, informacje dotyczące jego połączenia są przesyłane do serwisu YouTube w celu odtwarzania pliku wideo lub audio.
Informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez serwis YouTube, a także odpowiednich praw użytkownika i opcji ustawień ochrony prywatności znajdują się w polityce prywatności serwisu YouTube [https://policies.google.com/privacy?hl=en]

11. Prawa osób, których dane dotyczą

11.1 Prawo do informacji, sprostowania, usunięcia, ograniczenia i przenoszenia danych

Jeżeli spełnione są wymogi prawne, użytkownik ma prawo do żądania od nas informacji na temat danych osobowych lub przetwarzania danych, które go dotyczą (art. 15 RODO), sprostowania, usunięcia (,,prawo do bycia zapomnianym") i ograniczenia danych osobowych lub przetwarzania danych, które go dotyczą (art. 16-18 RODO), a także przenoszenia danych osobowych, które go dotyczą (art. 20 RODO).

11.2 Prawo do wycofania zgody

Dodatkowo użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o „prawnie uzasadniony interes” administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i lit. f) RODO, jeżeli spełnione są wymogi prawne art. 21 RODO.
Użytkownik ma prawo do wycofania zgody dotyczącej ochrony jego danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania realizowanego na podstawie udzielonej zgody do momentu jej wycofania.

11.3 Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa. Nie ma to zastosowania, jeżeli ta decyzja:
(1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy użytkownikiem a administratorem;
(2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika; 
lub
(3) opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.
Decyzje te nie mogą jednak opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub lit. g) i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika.
W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 3, administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów użytkownika, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
W celu skorzystania ze wszystkich tych praw należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail: iodo@peri.com.pl lub adresem korespondencyjnym naszego inspektora ochrony danych: Jakub Troszyński, PERI Polska sp. z o.o. ul. Stołeczna 62, 05-860 Płochocin.

11.4 Prawo do odwołania się do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 ust. 1 RODO użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w szczególności w pa11stwie członkowskim swojego stałego po bytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia , jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych nie jest realizowane w sposób zgodny z prawem, a zwłaszcza jeżeli stanowi naruszenie RODO. Adres organu nadzorczego właściwego dla takich działań:
Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje (w tym aktualne numery telefonów) znajdują się na stronie internetowej: www.uodo.gov.pl