You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

System samoczynnego wspinania ACS

System samoczynnego wspinania ACS R z jednostronnie wyprzedzającym rusztowaniem zbrojarskim.
Poszczególne warianty ACS można ze sobą łączyć. W tym przypadku trzy warianty połączone z dźwigarowym deskowaniem ściennym VARIO GT 24 i deskowaniem ramowym TRIO tworzą jednostki deskowania niezależne od żurawia.
ACS V można dopasować do nachylonych w różny sposób filarów mostowych. Pomosty robocze zawsze są ustawione poziomo, niezależnie od kąta nachylenia deskowania.
Napęd wspinania PERI stanowi serce wszystkich wariantów ACS. System zapadkowy z mechanicznie wymuszonym sterowaniem pracuje w sposób zautomatyzowany i bezpieczny, przy prędkości podnoszenia wynoszącej 0,5 m/min.
Wysoka nośność kotwi wspinania PERI posiadających Świadectwo dopuszczenia umożliwia podnoszenie deskowania wkrótce po zakończeniu betonowania. Optymalne uchwyty wspinania i typy kotwi są dobierane zgodnie z wymaganiami projektu.
ACS P – rozwiązanie dla trzonów budynków wysokich i budowli wieżowych – połączone z ACS G. Deskowanie jest zamocowane obustronnie na wystających wspornikach pomostu.
Wariant ACS R stanowi optymalne rozwiązanie dla zewnętrznych ścian mierzącego 47 m x 43 m trzonu budynku.
Za pomocą techniki samoczynnego wspinania ACS można bez pomocy żurawia podnosić także rozściełacze do betonu oraz podwieszone schodnie.
Podczas budowy tego 90-metrowego pylonu połączono systemy samoczynnego wspinania RCS i ACS.

Informacje ogólne

Poszczególne warianty systemu samoczynnego wspinania ACS do fasad, trzonów i szybów budynków, a także nachylonych pylonów mostów umożliwiają szybkie, ekonomiczne i bezpieczne wykonywanie wysokich budowli żelbetowych. Kompletne jednostki, złożone z deskowania ściennego i pomostu, za pomocą zintegrowanego układu hydraulicznego przestawiane są na kolejne kondygnacje. Zoptymalizowany przebieg robót przyczynia się do wyjątkowo dużej wydajności i szybkich cykli betonowania. Jednostki wspinają się jednocześnie, dzięki czemu mniej jest nieosłoniętych krawędzi grożących upadkiem z wysokości, co wpływa korzystnie na bezpieczeństwo wykonywanych robót.

Niezależne od żurawia
Deskowanie, rozdeskowanie i hydrauliczne wspinanie w szybkim rytmie pracy.

Niezależne od pogody
Wygodne pomosty z osłoną chroniącą załogę przed wiatrem i działaniem czynników atmosferycznych.

Wytrzymałe pomosty robocze
Pomosty robocze przenoszą duże obciążenia, np. od składowanych materiałów i rozściełaczy mieszanki betonowej.


Dane techniczne

  • Bezpieczne przemieszczanie pomostów po szynach, bez użycia żurawia
  • Siłowniki hydrauliczne o sile 100 kN
  • Wspinanie z mechanicznie wymuszonym sterowaniem i blokadą cofania
  • Rzeczywista prędkość wspinania: 0,4 m/min
  • Wspinanie poza regularnym czasem pracy dzięki niemalże bezgłośnemu napędowi hydraulicznemu
  • Zamknięte pomosty robocze umożliwiające pracę niezależnie od pogody
  • Uchwyty wspinania i typy kotwi zoptymalizowane pod kątem takich wymagań projektu, jak konstrukcja budynku, obciążenia, grubość ścian i wymagana wytrzymałość betonu
  • Duże jednostki deskowania przyczyniające się do zmniejszenia liczby zakotwień traconych

Warianty

ACS R System samoczynnego wspinania

Wariant standardowy z wózkiem i deskowaniem otwartym od góry, zapewniającym łatwy montaż zbrojenia

ACS P System platformowy

Wariant dla trzonów budynków wysokich i budowli wieżowych, duże powierzchnie składowe i robocze

ACS G Pomosty wieszakowe

Wariant umożliwiający betonowanie stropów i ścian w jednym cyklu roboczym – idealne rozwiązanie dla budowli okrągłych; deskowanie jest mocowane obustronnie na wspornikowo wysuniętych wieszakach

ACS V Wariant regulowany

Wariant dla nachylonych budowli, takich jak pylony lub filary mostów; pomosty robocze pozostają zawsze w położeniu poziomym

ACS S Deskowanie szybu

Wariant dla klatek schodowych i wąskich szybów windowych, z pojedynczym napędem wspinania we wnętrzu konstrukcji

ACS C Deskowanie szybu

Wariant umożliwiający przestawianie wielkowymiarowych deskowań trzonów budynków włącznie z rozściełaczem mieszanki betonowej i sprzętem budowlanym