You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Warunki użytkowania serwisu peri.com.pl

 

PERI Polska z siedzibą 05-860 Płochocin, ul. Stołeczna 62, KRS 0000097093, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118 00 45 417,  udostępnia klientom i innym użytkownikom serwis internetowy www.peri.com.pl na warunkach przedstawionych poniżej.

Wchodząc na tę stronę internetową, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków użytkowania. Jeżeli nie akceptują Państwo wspomnianych warunków użytkowania („warunki użytkowania”), proszę opuścić stronę. Warunki te mają zastosowanie w odniesieniu do strony internetowej www.peri.com.pl. 

Użytkowanie strony internetowej
PERI Polska zezwala na przeglądanie i pobieranie materiałów z niniejszej strony internetowej jedynie na prywatny i niekomercyjny użytek. Wymagane jest przy tym, aby użytkownik zachował wszelkie wzmianki o prawie autorskim lub innych prawach własności zawarte w oryginalnych materiałach we wszystkich ich kopiach. Materiały znajdujące się na tej stronie internetowej nie mogą być w żaden sposób edytowane ani kopiowane na użytek publiczny ani też publicznie wyświetlane, prezentowane lub rozpowszechniane albo wykorzystywane do innych publicznych lub komercyjnych celów bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody PERI Polska. Zabrania się wszelkiego wykorzystywania materiałów prezentowanych na niniejszej stronie internetowej na innych stronach internetowych lub w środowiskach komputerowych podłączonych do sieci.

Wszelkie prawa materialne mające zastosowanie do niniejszej strony internetowej, w tym prawa autorskie, pozostają w posiadaniu PERI Polska. Firma i logo PERI to chronione symbole i znaki towarowe Grupy PERI. Zabrania się wykorzystywania logo PERI na stronach internetowych osób trzecich bez zgody PERI. Jeżeli PERI Polska wyraźnie zwróci się do klienta o pobranie lub wydrukowanie informacji z podstron niniejszej strony internetowej, ich wykorzystanie i publiczne zaprezentowanie będzie dozwolone.

Informacje prasowe, warunki umowne, cenniki i inne dokumenty przeznaczone do użytku publicznego mogą być wykorzystywane w publicznych wiadomościach pod warunkiem, że takie wiadomości będą zawierały wzmiankę o źródle informacji.

Zobowiązania
Strony internetowe PERI Polska i ich treści oferują usługi swoim użytkownikom. PERI Polska dba o to, aby informacje zamieszczane na jej stronach internetowych były poprawne. Niemniej żadne materiały zawarte na tej stronie nie są dla PERI Polska wiążące. Wszelkie zobowiązania dotyczące produktów i usług PERI Polska wynikają z konkretnych umów dotyczących wspomnianych produktów i usług. PERI Polska zastrzega sobie prawo do zmiany treści tej strony internetowej w dowolnym momencie. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą odnosić się do produktów i usług, które nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji na temat produktów i usług dostępnych w Państwa regionie, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem handlowym PERI Polska. Bez względu na powyższe informacje, wszelkie zobowiązania wynikające z lokalnie obowiązującego prawa pozostają w mocy, a wyżej wspomniane ograniczenia w zakresie zobowiązań nie mają zastosowania, jeżeli naruszają lokalne przepisy.

PERI Polska nie odpowiada za żadne szkody spowodowane wykorzystaniem, działaniem lub niewłaściwym działaniem niniejszej strony internetowej, ani za żadne zagrożenie bezpieczeństwa informacji użytkownika.

Odnośniki do innych stron
Odnośniki do witryn internetowych innych firm są umieszczane wyłącznie w celu zapewnienia wygody użytkownikom. Skorzystanie z jednego z tych odnośników powoduje opuszczenie niniejszej witryny. PERI Polska Sp. z o.o. nie monitoruje zawartości wszystkich witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki, nie kontroluje tych witryn, ani nie bierze za nie odpowiedzialności. Firma PERI Polska nie bierze odpowiedzialności za te witryny, za żadne oprogramowanie, informacje lub inne produkty oraz materiały, które można w nich znaleźć, ani też za rezultaty korzystania z tych witryn. Decydując się na przejście do jednej z witryn internetowych innych firm, do których prowadzą odnośniki z niniejszej witryny, użytkownik działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

Odnośniki do tej strony
Strony osób trzecich zawierające odnośnik do strony internetowej PERI Polska muszą wypełniać następujące warunki:

  • Strona internetowa osób trzecich może zawierać odnośnik do strony internetowej PERI Polska, jednak treść tej ostatniej nie może być na nią kopiowana.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może wykorzystywać treści strony internetowej PERI Polska jako treści w swojej wyszukiwarce lub ramce
  • Strona internetowa osób trzecich nie może zamieszczać informacji, jakoby PERI Polska wspierała tę stronę lub prezentowane na niej produkty.
  • Strona internetowa osób trzecich nie może zawierać nieprawdziwych informacji o związku między tą stroną i PERI Polska ani nieprawdziwych informacji o produktach lub usługach PERI Polska.

Zgoda użytkownika i dane osobowe
PERI Polska Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkowników serwisu www.peri.com.pl z zachowaniem wymaganych przez polskie prawo środków bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane są przez PERI Polska Sp. z o.o zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97.133.883) jedynie w celu wysłania zamówionych dobrowolnie przez użytkownika serwisu prospektów, dane nie są udostępniane innym podmiotom. PERI Polska Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z Ustawy, a w szczególności prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych przepisami tej ustawy.

Użytkownik serwisu www.peri.com.pl upoważnia PERI Polska Sp. z o.o. do kierowania na adres pocztowy lub poczty elektronicznej Użytkownika zamówionych komunikatów informacyjnych, promocyjnych i ofertowych.

Osoba podająca swoje dane osobowe robi to dobrowolnie.

PERI Polska Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom możliwość zmiany, modyfikacji lub usunięcia swoich danych.
Użytkownikowi zabrania się przesyłania na tę stronę internetową materiałów zawierających groźby, oszczerstwa, treści w jakikolwiek sposób upokarzające, pornograficzne lub nielegalne.

Ograniczenia odpowiedzialności
Firma PERI Polska, jej dostawcy i inne firmy niezależne wymienione w treści niniejszej witryny w żadnym wypadku nie są odpowiedzialne za szkody (bez ograniczeń, łącznie ze stratami wynikającymi z utraconych korzyści, utraconych danych lub przerw w prowadzeniu działalności) powstałe na skutek korzystania, braku możliwości korzystania lub też wyników korzystania z niniejszej witryny.