You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

BIM - modelowanie informacji o budynku
 
Modelowanie informacji o budynku (BIM)
 
Modelowanie informacji o budynku (BIM)
 
Nowoczesne metody optymalizacji przebiegu robót budowlanych

BIM w ogólnym ujęciu budownictwa jest przyszłościową metodą planowania i kontroli wszystkich procesów dotyczących inwestycji - od pomysłu do eksploatacji obiektów.

BIM jest dla PERI metodą, która pomaga zaplanować i kontrolować proces projektowania deskowań - od planowania przez projektowanie szczegółowe, obsługę logistyczną, aż do zwrotu deskowań i rozliczenia z klientem.

Skrót BIM można tłumaczyć na trzy sposoby.

 • Building Information Model, czyli Model Cyfrowy (Informacyjny) Budynku, który jest bazą informacji.
 • Building Information Modelling, czyli modelowanie informacji o budynku, tj. proces polegający na zbieraniu i zarządzaniu informacją o budynku.
 • Building Information Management, czyli zarządzanie informacją o budynku, rozumiane jako działania związane z procesem wznoszenia i eksploatacji danego obiektu.

BIM jest więc sposobem prowadzenia procesu budowlanego, w którym wszystkie informacje są zebrane w jednej bazie danych, dostępne dla wszystkich stron procesu oraz na bieżąco aktualizowane. Tworzenie modelu budynku w 3D pozwala unikać kolizji, przeprowadzać analizy (np. kosztów w zależności od użytego materiału), symulacje (np. budowy albo ewakuacji podczas pożaru) oraz tworzyć wizualizacje. Wszystkie rzuty, przekroje i szczegóły są generowane z modelu 3D i automatycznie aktualizowane o zmiany wprowadzone do modelu, co wydatnie zmniejsza ryzyko błędów w dokumentacji.
Po zakończeniu budowy model można przekazać zarządcy budynku, ułatwiając mu zarządzanie obiektem, w tym planowanie remontów, terminów przeglądów i konserwacji urządzeń oraz archiwizowanie związanej z tym dokumentacji.

Podsumowując  - model stworzony w BIM pozwala na dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz logistycznych.

Metoda BIM była sprawdzana na dużych projektach na całym świecie, co pozwoliło stwierdzić, że oferuje przejrzyste prowadzenie projektu i dobre zaplanowanie procesów, gwarantujące bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom.

Wszystkie komponenty budowlane zawarte w BIM są szczegółowo opisane pod względem ich wizualnych, technicznych i funkcjonalnych właściwości. Poprzez dodatkową integrację parametru czasu otrzymujemy model 4D, a po uwzględnieniu kosztów model 5D.

Ludzie, standardy, procesy i technologia stanowią integralną część BIM. Kluczowym czynnikiem sukcesu jest jednak jak zwykle człowiek. Wszyscy zaangażowani w projekt powinni ze sobą współpracować, umieć posługiwać się dokumentacją i technologią, jak również znać procesy i standardy BIM.

Najważniejszą zaletą BIM jest to, że warianty planowania i realizacji mogą być symulowane w trójwymiarowym modelu budynku już na bardzo wczesnym etapie projektu. Pomaga to wszystkim zaangażowanym w projekt budowlany zorientować się, gdzie, kiedy, dlaczego i przy jakich kosztach mogą wystąpić problemy techniczne  - zarówno w fazie planowania budynku, jego budowy, jak i eksploatacji.

Zalety BIM

 • Bezpieczeństwo planowania dużych, złożonych projektów
 • Scentralizowana administracja danymi z pełną informacją o projekcie
 • Ustrukturyzowana komunikacja za pomocą standardowych metod pracy
 • Stała kontrola kosztów budowy
 • Wizualizacja 3D projektu budowlanego dzięki połączeniu informacji z dokumentacją
 • Aktualizowane na bieżąco informacje o projekcie, dostępne w każdej chwili
 • Podniesienie jakości poprzez wczesne rozpoznanie błędów w planowaniu
 • Podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez systemowe procesy zatwierdzania
 • Łatwe monitorowanie terminów od fazy projektu do końca budowy
 • Obniżenie kosztów budowy
 • Minimalizowanie ryzyka na każdym etapie realizacji
 • Oszczędność czasu w całym procesie budowy
 • Łatwiejszy nadzór na placu budowy
 • Dalsze wykorzystanie informacji do celów zarządzania obiektem

Koszty związane z wdrożeniem BIM

Badania wykazały, że koszty związane z BIM są przenoszone na wczesne etapy realizacji inwestycji, a ostateczny koszt całej budowy jest niższy. Wyższe wydatki na początku projektu są związane z wprowadzeniem BIM. Nie wynika to tylko z kosztów zakupu oprogramowania, lecz w znacznej mierze z kosztów opracowania procesów, struktur i standardów potrzebnych do wdrożenia BIM. Oznacza to więc, że technologia BIM nie może być po prostu zakupiona. Firmy wykonawcze muszą rozwijać BIM projekt po projekcie i udoskonalać oraz dostosowywać metodę do rosnącego know-how. PERI, które ma doświadczenie w BIM, wspiera w tym zakresie klientów swoją wiedzą.

PERI, twój partner w projekcie BIM

PERI już od dłuższego czasu zajmuje się aplikacjami BIM dla systemów deskowań i rusztowań.

Rozwój oprogramowania PERI, przeznaczonego do projektowania deskowań i rusztowań, jest obecnie ukierunkowane na pełną integrację ze standardami stosowanymi w projektach BIM. W ten sposób coraz więcej informacji technicznych będzie dołączanych do baz danych zawartych w modelach BIM.

System zarządzania projektami PERI CENTRIO umożliwia pracownikom wspólną pracę nad projektami na całym świecie, ponieważ wszyscy mają dostęp do tej samej aktualnej bazy danych. Kolejnym krokiem w kierunku komunikacji między firmami jest wykorzystanie mobilnego oprogramowania do administrowania informacją o budynku w planowaniu i wykonawstwie.

Dokumenty dotyczące budowy są udostępniane w portalu klienta myPERI. Darmowy pakiet umożliwia generowanie dokumentów wydania, zwrotu oraz faktur w formacie PDF. Klient otrzymuje także dostęp do aktualnej dokumentacji systemów PERI (m.in. broszury i Dokumentacje Techniczno-Ruchowe). 

Pakiet płatny myPERI umożliwia dostęp do dokumentacji projektowej deskowań i rusztowań online. Klient jest automatycznie informowany o nowych rysunkach oraz rewizjach poprzez adres e-mail. Dostęp płatny umożliwia też pobranie bazy artykułów PERI w postaci bloków w formacie DWG.

Aktualnie PERI przygotowuje modele 3D dla rozwiązań stosowanych w systemach samoczynnego wspinania. Modele są importowane do programu Navisworks, w którym technolog sprawdza kolizje planowanych zakotwień z elementami budynku. Tworzone są także symulacje przestawiania deskowania na kolejne piętra oraz szczegółowe analizy etapowania robót deskowaniowych. Dzięki temu wykonawca może z wyprzedzeniem przygotować się do montażu systemów samoczynnego wspinania i podjąć decyzję o zmianach potrzebnych w organizacji budowy lub w projekcie deskowań.

Dla osób pracujących w programie REVIT udostępniamy wtyczkę dla Autodesk Revit w wersji 21, 22 i 23, która zawiera pełny katalog produktów dla systemów deskowań PERI: MAXIMO, TRIO, DUO (ścienne i stropowe) oraz SKYDECK, VARIO i MULTIFLEX od 2 kwartału 2023 r.

pobierz wtyczkę

Użytkownicy programu Tekla Structures mogą pobrać elementy deskowań PERI bezpośrednio ze strony firmy Tekla oraz korzystać w programie z automatycznych konfiguratorów deskowania.