You are on PERI's international website. Click here to switch to PERI USA. Click here to view all PERI websites.

Konfigurator wieży podporowej MULTIPROP

Informacje ogólne

Konfigurator wieży podporowej MULTIPROP pomaga w określaniu wartości charakterystycznych dla rusztowań podporowych. Za pomocą konfiguratora w przeglądarce internetowej użytkownik może łatwo, szybko i precyzyjnie określić optymalną konfigurację wieży podporowej oraz dopuszczalne obciążenia na stojak. Otrzymane wyniki bazują na raporcie badawczym S-N/040361 z rozszerzeniami S-N/100134 i S-N/120134, sporządzonym przez Krajowy Urząd ds. Działalności
Gospodarczej Bawarii (LGA) oraz na parametrach technicznych PERI. 

 


Funkcje

Po wybraniu typu obliczeń użytkownik tworzy wariant konfiguracyjny wieży podporowej i otrzymuje indywidualny wynik. Wynik zawiera rysunek systemu statycznego, wariant konstrukcyjny wieży podporowej PERI MULTIPROP, dopuszczalne obciążenia pionowe na stojak Fv w kN i odpowiadające im zakresy regulacji podpór, liczbę poszczególnych typów elementów oraz ewentualnie także obciążenie wieży podporowej przy optymalnej konfiguracji.

Aplikacja umożliwia zapisanie wyniku w formacie PDF, bezpośredni wydruk lub wysłanie w postaci wiadomości e-mail. W arkuszu danych można zamieścić opis konstrukcji klienta w formie notatki.
Narzędzie umożliwia tworzenie obszernych wariantów konfiguracyjnych rusztowania podporowego, z różnymi elementami, a także uwzględnienie obciążenia wiatrem. Aplikacja oferuje rozwiązania dla wież podporowych o wysokości od 1,95 m do 14,90 m.


Normy

Świadectwo badania typu bazuje na normie europejskiej DIN EN 12812 „Deskowanie – Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania“ z załącznikiem krajowym. W normie uregulowane są m. in. wymagania dotyczące przetargów oraz stosowania rusztowań podporowych, a także zasady wykonywania obliczeń.

Podstawa wyników obliczeń

Suwak wieży podporowej MULTIPROP wykonuje obliczenia na podstawie raportu badawczego Krajowego Urzędu ds. Działalności Gospodarczej Bawarii (LGA) o numerze S-N/040361 z dn. 26.10.2005 r., z rozszerzeniami S-N/100134 i S-N/120134, oraz parametrów technicznych systemu rusztowań podporowych PERI MULTIPROP, które są zawarte w instrukcji montażu i obsługi wieży podporowej PERI MULTIPROP.

Wykorzystanie wyników konfiguratora wieży podporowej MULTIPROP wymaga znajomości normy i zawartych w niej pojęć.

Informacje dodatkowe

  • Raport badawczy LGA S-N/040361 z rozszerzeniami S-N/100134 i S-N/120134
  • Instrukcja montażu i obsługi wieży podporowej PERI MULTIPROP
  • Norma produktowa jako podstawa obliczeń dla systemu wg DIN EN 12812:2008-12
  • Tablice PERI 2014

Wsparcie

Pytania dotyczące korzystania z poszczególnych aplikacji PERI i / lub aplikacji internetowych można przesyłać pocztą elektroniczną na następujący adres:

apps-tools.service@peri.de